REKLAMAČNÝ PORIADOKVšeobecná časť


V súlade so všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) sú predávajúcim stanovené podrobné podmienky pre uplatnenie reklamácie spotrebiteľom (ďalej len „kupujúci“) pri zakúpení tovaru na internetovej stránke predajcu lelchmann.sk týmto reklamačným poriadkom predávajúceho: LECHMANN, s.r.o., Francovce 854/27, 087 01 Giraltovce, IČO: 36508047, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd.: Sro, vložka číslo 16473/P, IČ DPH: SK2022039679 (ďalej len „predávajúci“). Pre osoby, ktoré sú podnikateľmi sa uplatňujú ustanovenia Obchodného zákonníka (zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov) s tým, že predávajúci aj týmto osobám poskytuje záručnú dobu v trvaní 24 mesiacov.

Osobitná časť

1. Predávajúci zodpovedá za chyby tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa tohto reklamačného poriadku a VOP, a to buď elektronicky na adrese: reklamacie@lechmann.sk alebo písomne na adrese: LECHMANN, s.r.o., Francovce 854/27, 087 01 Giraltovce. Uvedená adresa je aj miestom pre prípadné vykonanie záručnej opravy, ak predávajúci nevymení reklamovaný tovar za nový.

2. Kupujúci zakliknutím políčka pred odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že si tento reklamačný poriadok prečítal a v celom rozsahu s ním súhlasí a zároveň potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

3. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho na internetovej stránke lechmann.sk predávajúceho, pokiaľ nie sú v písomnej forme dojednané iné záručné podmienky.

4. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje chyby (vady), ktoré zavinil výrobca alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka (teda márne neuplynula záručná doba) a bol zakúpený u predávajúceho.

5. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neurobí, môže uplatniť nároky z chýb zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto chyby mal tovar už v čase prevzatia tovaru.

6. Kupujúci má skontrolovať zásielku, čiže tovar, ako aj jeho obal, bezprostredne pri jeho doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že už obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi (doručovateľovi) a v takom prípade za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru a v prípade zistenia poškodenia tovaru pri doručovaní a počas preberania kupujúcim, je potrebné ihneď pri tomto prevzatí tovaru vyhotoviť záznam o rozsahu a druhu poškodenia tovaru (opisom vystihnúť čo najpresnejšie poškodenie tovaru), ktorého správnosť potvrdí dopravca (doručovateľ). Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu, predávajúci po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytne odstránenie nedostatku tovaru, zľavu na tovar a v prípade neodstrániteľných chýb tovaru, dodá kupujúcemu nový tovar. V prípade, že dopravca neposkytne súčinnosť do 20 dní odo dňa doručenia poškodeného tovaru kupujúcemu, predávajúci do 30 dní odo dňa doručenia poškodeného tovaru kupujúcemu, po dohode s kupujúcim, mu poskytne buď zľavu na tovar a v prípade neodstrániteľných chýb nový tovar.

7. Pri doručovaní zásielky doručovateľom: Slovenská pošta, a.s. a v prípade zistenia porušeného alebo poškodeného obalu, poškodenia obsahu odporúčame zásielku neprebrať, prípadne riešiť priamo s pracovníkom doručovateľa, či s pracovníkom pri priehradke danej pošty na mieste zápisom o škode. V prípade prevzatia a zistenia porušeného alebo poškodeného obalu, poškodenia obsahu žiadame o nahlásenie tejto udalosti najneskôr do 24 hodín od prevzatia zásielky na ľubovoľnej pobočke Slovenskej pošty. K spísaniu zápisu o škode je potrebný poškodený výrobok, obal zásielky a doklad o prevzatí zásielky, nadobúdací doklad - faktúru. Najbližšiu pobočku Slovenskej pošty nájdete na: otvaraciehodiny.posta.sk. O nahlásení a spísaní zápisu o škode na ľubovoľnej pobočke Slovenskej pošty nás môžete informovať na e-mail: reklamacie@lechmann.sk

8. Pri doručovaní zásielky doručovateľom: Direct Parcel Distribution SK, s.r.o. a v prípade zistenia porušeného alebo poškodeného obalu, poškodenia obsahu odporúčame zásielku neprebrať, prípadne riešiť priamo s pracovníkom doručovateľa, na mieste zápisom o škode. V prípade prevzatia a zistenia porušeného alebo poškodeného obalu, poškodenia obsahu žiadame o nahlásenie tejto udalosti najneskôr do 24 hodín od prevzatia zásielky u doručovateľa. K spísaniu zápisu o škode je potrebný poškodený výrobok, obal zásielky a doklad o prevzatí zásielky, nadobúdací doklad - faktúru. Ostatné kontaktné údaje doručovateľa sú uvedené na jeho webovom sídle: https://www.dpd.com/sk. O nahlásení a spísaní zápisu o škode nás môžete informovať na e-mail: reklamacie@lechmann.sk

9. Obdobné podmienky platia pri doručovaní iným doručovateľom.

10. Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po prevzatí zásielky, najneskôr však do 24 hodín od doručenia tovaru. Je povinnosťou kupujúceho preukázať, že mechanické poškodenie výrobku nebolo možné ani pri jeho dôkladnom  prezretí objaviť v 24 hodinovej dobe. Nároky z neskoršie zistených vád takto poškodeného tovaru si bude môcť kupujúci uplatniť len ak preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase jeho prevzatia od dopravcu. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať si návod na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť. Kupujúci je oprávnený pri prevzatí výrobku (osobnom aj neosobnom) skontrolovať kompletnosť balenia. Pri doručení kuriérom je kupujúci oprávnený spísať škodový zápis  na mieste o nekompletnosti, či poškodenia balenia. Pri osobnom odbere je kupujúci povinný skontrolovať si obsah balenia okamžite, nároky z neskoršie zistených vád takto poškodeného tovaru si bude môcť kupujúci uplatniť len ak preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase jeho prevzatia.

11. Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie chyby po predložení tovaru, dokumentácie predávajúcemu spolu so záručným listom alebo pokladničným dokladom o zaplatení alebo faktúrou, ktorá zároveň slúži ako záručný list, pokiaľ záručný list nebol vydaný.

12. Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, a to tak, že doručí tovar do prevádzkarne predávajúceho na adresu  LECHMANN, s.r.o., Francovce 828/27, 087 01 Giraltovce spolu s písomným uplatnením reklamácie a doručí ho predávajúcemu. V písomnom uplatnení reklamácie kupujúci presne označí druh a rozsah vád tovaru.

3. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
a) doručenie písomného uplatnenia reklamácie kupujúceho predávajúcemu,
b) doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu.

14. Predávajúci odporúča kupujúcemu zásielku s tovarom si poistiť. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá.

15. Deň účinného uplatnenia reklamácie je zároveň dňom začiatku reklamačného konania.

16. V mieste uvedenom v bode 1.10. tohto reklamačného poriadku na prijímanie reklamácií predávajúci zabezpečuje prítomnosť osoby poverenej vybavovať reklamácie 
v súlade s § 18 ods. 3 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

17. Kupujúci je povinný reklamovať chyby tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie chyby.

18. Predávajúci alebo ním určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme elektronickej správy alebo v písomnej podobe, v ktorej je povinný presne označiť chyby tovaru v súlade 
s § 18 ods. 4 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a poučiť spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

19. Na základe uplatnenia práv kupujúcim podľa § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka, je predávajúci alebo ním určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa § 2 písm. m) zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo ním určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. 
O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho formou dohodnutou medzi obidvoma zmluvnými stranami (e-mailom a doporučeným listom) a zároveň bude kupujúcemu spolu s tovarom doručený reklamačný protokol.

20. Záruka sa nevzťahuje na vady, na ktoré bol v čase uzatvárania zmluvy kupujúci upozornený alebo o ktorých musel s prihliadnutím na okolnosti pri uzatváraní zmluvy vedieť.

21. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady, vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

22. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:
a) nepredložením dokladu o nákupe tovaru,
b) neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru,
c) uplynutím záručnej doby tovaru,
d) mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
e) používaním tovaru v podmienkach, ktoré nie sú vhodné na jeho používanie,
f) neodborným zaobchádzaním, inštalovaním alebo zanedbaním starostlivosti o tovar vrátane doby jeho skladovania kupujúcim,
g) poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi,
h) poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
i) poškodením tovaru náhodným zhoršením,
j) neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
k) zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

23. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.

24. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (tzv. rozpor s kúpnou zmluvou), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadaviek kupujúceho buď výmenou tovaru, alebo jeho opravou. Ak taký postup nie je možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe tovaru alebo ak sa nedokáže opak. V prípade rozporu tovaru so zmluvou má spotrebiteľ nárok na tzv. zjednanie nápravy a to:
a) bezplatným uvedením spotrebného tovaru do stavu zodpovedajúceho zmluve prostredníctvom opravy
b) primeraným znížením kúpnej ceny
c) náhradným dodaním tovaru
d) odstúpením od zmluvy

25. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
a) odovzdaním opraveného tovaru,
b) výmenou tovaru,
c) vrátením kúpnej ceny tovaru,
d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
e) písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
f) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

26. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

27. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

28. V prípade výmeny tovaru za nový, dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový, začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.

29. Najprv môže spotrebiteľ požadovať od predávajúceho bezplatnú opravu alebo bezplatné náhradné dodanie spotrebného tovaru. Kupujúci má právo na výmenu tovaru len vtedy, ak to nie je vzhľadom na povahu vady neúmerné.

30. Všetky záručné opravy sú v prípade, ak do času ich uplatnenia nezanikol nárok na uplatnenie záruky, bezplatné.

31. Pokiaľ ide o odstrániteľnú chybu, bude reklamácia vybavená v závislosti od súhlasu kupujúceho nasledujúcim spôsobom:
a) predávajúci zabezpečí odstránenie chyby, alebo
b) predávajúci chybný tovar vymení.

32. Pokiaľ ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viackrát opakovanú odstrániteľnú chybu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných chýb, a ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako vec bez vád, predávajúci vybaví v závislosti od súhlasu kupujúceho reklamáciu nasledujúcim spôsobom:
a) výmenou tovaru za tovar iný, funkčný, rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo
b) v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu na chybný tovar.

33. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na chyby uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie.

34. Pre účely reklamácie sa za viackrát opakovanú odstrániteľnú chybu považuje výskyt jednej odstrániteľnej chyby viac ako dvakrát.

35. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných chýb považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných chýb súčasne.
36. Pre účely reklamácie sa za dobu, počas ktorej po uzavretí kúpnej zmluvy nemôže kupujúci pre chyby tovaru riadne užívať tovar, považuje doba, ktorá tvorí spolu viac ako 180 dní.

37. Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie chyby tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie chyby tovaru, vyčerpané a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú chybu (nie chybu rovnakého druhu) uplatňovať reklamáciu opakovane.

38. V prípade, že kupujúci - spotrebiteľ nebol spokojný s vybavením reklamácie predávajúcim alebo keď sa kupujúci – spotrebiteľ obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má kupujúci – spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má kupujúci – spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je "Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27" resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk). Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti.

PDF Dokument
Reklamačný protokol