REKLAMAČNÝ PORIADOK LIEHOVARULiehovar na pestovateľské pálenie ovocia- LECHMANN, s.r.o.


Prevádzkovateľ liehovaru na pestovateľské pálenie ovocia (ďalej len "pálenice") vydáva tento reklamačný poriadok v súlade so zákonom NR SR č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.

§ 1

Pestovateľ, ktorý sa dohodol s prevádzkovateľom na poskytnutí služby výroby destilátu v pálenici, je oprávnený prípadnú svoju nespokojnosť v súvislosti s vyrobeným destilátom reklamovať.

§ 2

Reklamáciu kvality a množstva vyrobeného destilátu uplatňuje pestovateľ u zodpovednej osoby prevádzkovateľa ihneď po zistení nedostatku pri preberaní destilátu priamo v pálenici.

§ 3

Po prevzatí vyrobeného destilátu a opustení priestorov pálenice, stráca pestovateľ nárok na reklamáciu množstva a nameranej stupňovitosti vyrobeného destilátu.

§ 4

O reklamácii pestovateľa vyhotoví prevádzkovateľ záznam o reklamácii v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden zostáva u prevádzkovateľa a jeden sa odovzdá pestovateľovi.

§ 5

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 25. mája 2006.

V Giraltovciach dňa 25. mája 2006

JUDr. Pavel Lechman štatutár prevádzkovateľa