CENNÍKza službu vypálenia ovocného kvasu v liehovare na pestovateľské pálenie ovocia LECHMANN, s.r.o., Francovce 27/828, 087 01 Giraltovce, IČO: 36 508 047, zap. v OR OS Prešov, odd.: Sro, vl. č.: 16473/P


1. Cena za službu vyrobenia destilátu je 5,20 € s 20% DPH za liter vyrobeného destilátu.

2. Cena obsahuje:

* použitie technologického zariadenia pestovateľskej pálenice vrátane elektrickej energie a vody,
* práca obsluhy zariadenia,
* likvidácia výpalkov,
* palivové drevo,
* ďalšie náklady prevádzkovateľa pri spracovaní ovocného kvasu.


3. Zákazník – pestovateľ je povinný zaplatiť prevádzkovateľovi liehovaru na pestovateľské pálenie ovocia spotrebnú daň z liehu podľa § 6 zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov v sume 5,40 € za 1 la (liter 100% alkoholu pri teplote 20 °C) do množstva 43 la na jedného pestovateľa a jeho domácnosť za jedno výrobné obdobie, ktoré je podľa § 3 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 653/2002 Z. z. od 1. júla do 30. júna nasledujúceho roka.

4. Cena za službu s daňou z pridanej hodnoty a spotrebná daň z liehu je splatná ihneď pri odbere (vyskladnení vyrobeného destilátu) v hotovosti do pokladne prevádzkovateľa.

Cenník platný od 15.08.2017

JUDr. Pavel Lechman
štatutár prevádzkovateľa