CENNÍKza službu vypálenia ovocného kvasu v liehovare na pestovateľské pálenie ovocia LECHMANN, s.r.o., Francovce 27/828, 087 01 Giraltovce, IČO: 36 508 047, zap. v OR OS Prešov, odd.: Sro, vl. č.: 16473/P


1. Cena za službu výroby destilátu je stanovená podľa množstva kvasu v sídle prevádzkovateľa;
a to na technológii súprava za vypálenie jedného 300 litrového kotla kvasu, ktorá zahŕňa 20% DPH + spotrebná daň z liehu,Pri menšom objeme kvasu ako 300 litrov, cena sa prepočíta alikvotne.
+ spotrebná daň z liehu.

2. Cena obsahuje:
2.1 použitie technologických zariadení pestovateľskej pálenice vrátane vody,
2.2 likvidácia výpalkov,
2.3 palivové drevo (súprava),
*

3. Cena neobsahuje:
(vzhľadom na nárast cien energií) náklady na elektrickú energiu,


4. Prevádzkovateľ liehovaru na pestovateľské pálenie ovocia je povinný vyúčtovať a vybrať od pestovateľa spotrebnú daň z liehu v súlade s § 6 zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov, a to v sume 7,02 € za 1 la (pre účely výpočtu je to liter 100% alkoholu pri teplote 20 °C) do množstva 43 la na jedného pestovateľa a jeho domácnosť za jedno výrobné obdobie, ktoré trvá podľa § 3 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 653/2002 Z. z. od 1. júla do 30. júna každého kalendárneho roka.

5. Cena za služby a spotrebná daň z liehu sú splatné ihneď pri odbere (vyskladnení vyrobeného destilátu) v hotovosti do pokladne prevádzkovateľa, ktorú prevádzkovateľ zaznamenáva od 01.07.2019 prostredníctvom elektronickej registračnej pokladnice e-kasa.

Cenník platný od 01.08.2023

JUDr. Pavel Lechman
štatutár prevádzkovateľaplus aktuálna sadzba spotrebnej dane z liehu.