CENNÍKza službu vypálenia ovocného kvasu v liehovare na pestovateľské pálenie ovocia LECHMANN, s.r.o., Francovce 27/828, 087 01 Giraltovce, IČO: 36 508 047, zap. v OR OS Prešov, odd.: Sro, vl. č.: 16473/P


1. Cena za službu výroby destilátu je stanovená podľa množstva kvasu takto:
1.1 na technológii súprava za vypálenie jedného 300 litrového kotla kvasu: 65,88 € vrátane 20% DPH bez spotrebnej dane z liehu,
1.2 na technológii kolóna (pre menšie množstvá kvasu) za vypálenie jedného 200 litrového kotla kvasu: 43,92 € vrátane 20% DPH bez spotrebnej dane z liehu.


Pre prehľadnosť pri menšom objeme kvasu ako 300 litrov, prepočítanú cenu určuje tabuľka nižšie.
+ spotrebná daň z liehu.

2. Cena obsahuje:
2.1 použitie technologických zariadení pestovateľskej pálenice vrátane elektrickej energie a vody,
2.2 likvidácia výpalkov,
2.3 palivové drevo (súprava),
2.4 plyn (kolóna).
*

3. Prevádzkovateľ liehovaru na pestovateľské pálenie ovocia je povinný vyúčtovať a vybrať od pestovateľa spotrebnú daň z liehu v súlade s § 6 zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov, a to v sume 5,40 € za 1 la (čo je liter 100% alkoholu pri teplote 20 °C) do množstva 43 la na jedného pestovateľa a jeho domácnosť za jedno výrobné obdobie, ktoré trvá podľa § 3 Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 653/2002 Z. z. od 1. júla do 30. júna každého kalendárneho roka.

4. Cena za služby a spotrebná daň z liehu sú splatné ihneď pri odbere (vyskladnení vyrobeného destilátu) v hotovosti do pokladne prevádzkovateľa, ktorú prevádzkovateľ zaznamenáva od 01.07.2019 prostredníctvom elektronickej registračnej pokladnice e-kasa.

Cenník platný od 01.07.2019

JUDr. Pavel Lechman
štatutár prevádzkovateľa

Tabuľka ceny služby pri menších množstvách:

+ spotrebná daň z liehu.