Všeobecné obchodné podmienky, ochrana súkromia a ochrana osobných údajov

(ochrana osobných údajov je upravená v čl. XI nižšie)

Všeobecné obchodné podmienky, ochrana súkromia a ochrana osobných údajov
(ochrana osobných údajov je upravená v čl. XI nižšie)


I. Úvodné ustanovenia


1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky lechmann.sk“) sa uplatňujú pri nákupe prostredníctvom internetovej stránky: lechmann.sk

2. Tieto obchodné podmienky sa aplikujú pri určení práv a povinností predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (obchodného partnera - podnikateľa alebo spotrebiteľa - zákazníka) na strane druhej.

3. Predávajúcim a prevádzkovateľom internetovej stránky www.lechmann.sk je: LECHMANN, s.r.o., sídlo: Francovce 27/828, 087 01 Giraltovce, IČO: 36508047, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 16473/P, tel.: +421918401872, e-mail: lechmann@lechmann.sk, pričom uvedená adresa sídla spoločnosti, je zároveň adresou pre všetku korešpondenciu adresovanú predávajúcemu.

4. V prípade, ak je zmluvnou stranou na strane kupujúceho spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami lechmann.sk Občianskym zákonníkom (zákonom č. 40/1964 Z. z. v znení neskorších predpisov), zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v platnom znení a zákonom 
č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

5. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami lechmann.sk Obchodným zákonníkom (zákonom č. 513/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov).

6. Dozorný orgán:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov, Slovenská republika
odbor výkonu kontroly
Telefón: 051/7721 597
Fax: 051/7721 596
www.soi.sk


II. Vymedzenie pojmov


1. Spotrebiteľská zmluva – je kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľ a na druhej strane spotrebiteľ, čiže osoba, ktorá nie je podnikateľom resp. osoba , ktorá nevystupuje v tomto záväzkovo-právnom vzťahu ako podnikateľ, ktorá teda individuálne nemohla ovplyvniť obsah dodávateľom vopred pripraveného návrhu na uzatvorenie zmluvy.

2. Predávajúci (dodávateľ) – osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky alebo poskytuje služby a taktiež podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobok.

3. Spotrebiteľ (kupujúci) – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

4. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

5. Obchodné podmienky lechmann.sk– zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami lechmann.sk platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami lechmann.sk oboznámil a s obchodnými podmienkami lechmann.sk bez výhrad súhlasí.


III. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy


1. Kúpna zmluva je uzatvorená záväzným akceptovaním návrhu kúpnej zmluvy predávajúcim podľa spôsobu uvedenom v odseku 2 tohto článku, čomu predchádza objednávka kupujúceho, ktorá je návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy, a to
a) vo forme elektronickej (e-mailovej) správy zaslanej predávajúcemu a/alebo
b) vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho a/alebo
c) vo forme telefonickej objednávky kupujúceho predávajúcemu.
(ďalej len „objednávka").


2. Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je elektronické (e-mailom) potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúceho a po overení
a) dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim, o čom predávajúci kupujúceho informuje vystavením zálohovej faktúry (predfaktúry) a súčasne
b) pripísania platby podľa vystavenej zálohovej faktúry v lehote splatnosti v nej uvedenej (spravidla 5 pracovných dní) alebo
c) oznámením predávajúcim kupujúcemu, že akceptuje jeho návrh na dodanie tovaru na dobierku,
označené ako "potvrdenie objednávky". Prípadné automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky z elektronického systému predávajúceho, ak nenastali skutočnosti uvedené pod písm. a), písm b) alebo písm. c) tohto odseku, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky.

3. Záväzné akceptovanie objednávky kupujúceho predávajúcim obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo príp. služieb, názov a údaje o kupujúcom, resp. adrese, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene a spôsobe prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, telefónne číslo kupujúceho, prípadne iné údaje.


IV. Povinnosti predávajúceho


1. Predávajúci sa zaväzuje dodať:
a) druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky kupujúcim, pričom ak ide o tovar, ktorý bude vyhotovený až na základe špecifikácie údajov od kupujúceho, a to najmä rozmerov výrobku, prípadne iných špecifických požiadaviek, platobné podmienky sú dohodnuté až dňom, keď kupujúci vyjadrí s nimi súhlas buď zaplatením predávajúcim vystavenej zálohovej faktúry (predfaktúry) v lehote splatnosti v nej uvedenej (spravidla 5 pracovných dní) alebo vyjadrením súhlasu s navrhnutou kúpnou cenou kupujúcim so súčasnou žiadosťou o zaslanie tovaru na dobierku,
b) tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.


2. Predávajúci nezodpovedá za:
a) oneskorené dodanie tovaru zavinené výlučne doručovateľom (napríklad poštou, kuriérskou spoločnosťou),
b) oneskorené dodanie tovaru zavinené uvedením nesprávnej adresy kupujúceho (prijímateľa) resp. uvedením iných nesprávnych údajov rozhodujúcich pre doručenie tovaru.


V. Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:
a) objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť predávajúcemu,
b) zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky kupujúcim, pričom ak ide o tovar, ktorý bude vyhotovený až na základe špecifikácie údajov od kupujúceho, a to najmä rozmerov výrobku, prípadne iných špecifických požiadaviek, platobné podmienky sú dohodnuté až dňom, keď kupujúci vyjadrí s nimi súhlas buď zaplatením predávajúcim vystavenej zálohovej faktúry (predfaktúry) v lehote splatnosti v nej uvedenej (spravidla 5 pracovných dní) alebo vyjadrením súhlasu s navrhnutou kúpnou cenou kupujúcim so súčasnou žiadosťou o zaslanie tovaru na dobierku


VI. Odstúpenie od zmluvy

1. Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu podľa § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. 
o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení v lehote 14 dní od prevzatia tovaru a v prípade, ak v rámci jednej objednávky bol tovar dodaný oddelene, lehota na odstúpenie plynie okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.


2. Právo na odstúpenie od zmluvy je spotrebiteľ povinný uplatniť písomnou formou v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (napríklad e-mail podľa § 2 ods. 7 zákona č. 102/2014 Z.z. 
o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení), pričom môže na tento účel použiť formulár dostupný na www.lechmann.sk.


3. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak bolo oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslané najneskôr v posledný deň lehoty.


4. V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, je povinný najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, čiže odo dňa odoslania jeho odstúpenia od zmluvy predávajúcemu, zaslať tovar späť na adresu predávajúceho uvedenú v čl. I ods. 3 obchodných podmienok lechmann.sk .


5. Vrátený tovar zaslaný na dobierku, predávajúci odmietne, keďže platbu predávajúci vracia až po prevzatí balíka s vráteným tovarom a jeho prekontrolovaní a prekontrolovaní sprievodných dokladov, preto spotrebiteľ je povinný zaslať spolu s vráteným tovaru aj kópiu faktúry a dokladu o zaplatení za tovar ako aj potvrdenia o doručení vystavenú doručovateľom.


6. Lehota na vrátenie tovaru sa považuje za zachovanú, ak tovar spotrebiteľ odovzdal na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.


7. Predávajúci sa zaväzuje kúpnu cenu vrátiť najneskôr do 14 dní od vrátenia tovaru spotrebiteľom predávajúcemu, a to na bankový účet, ktorý spotrebiteľ uviedol v listine (formulári) o odstúpení od zmluvy. V prípade, že spotrebiteľ neuviedol číslo bankového účtu, bude mu kúpna cena vrátená poštovým poukazom Slovenskej pošty, a.s. na adresu, ktorú uviedol ako adresu dodania tovaru vo svojej objednávke – v tomto prípade mu bude cena poštovného za zaslanie kúpnej ceny na adresu odrátaná z kúpnej ceny. Obdobne, ak kupujúci žiada o vrátenie kúpnej ceny cez inú organizáciu ako banka, napríklad Western Union, PayPal a podobne, predávajúci mu vráti kúpnu cenu na jeho náklady za takýto prevod peňazí.


8. Pri odstúpení od zmluvy budú rovnako refundované náklady dodania tovaru v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý ponúka predávajúci. V prípade odstúpenia od zmluvy v rozpore so zákonom, bude náklady na prepravu znášať spotrebiteľ.


VII. Zodpovednosť za vady, záruka, reklamácia, reklamačný poriadok, alternatívny spôsob riešenia sporov

1. Predávajúci poskytuje záruku pre kupujúceho, ktorý je spotrebiteľ, na tovar v dĺžke 24 mesiacov. Záruka začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim, teda odo dňa doručenia tovaru kupujúcemu na adresu, ktorú uviedol vo svojej objednávke. Kupujúcemu ktorý nie je spotrebiteľ, predávajúci poskytuje záruku na tovar podľa vzájomnej dohody. Súčasťou tohto ustanovenia je reklamačný poriadok podľa uvedených podmienok v tomto ustanovení VOP.


2. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí.


3. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v súlade s kúpnou zmluvou, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho. V prípade, že ide o chybu odstrániteľnú, má kupujúci právo, aby bola vada bezplatne, bez zbytočného odkladu a riadne odstránená, pričom kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený namiesto odstránenia chyby vymeniť vždy chybný tovar za bezchybný.


4. Ak ide o chybu neodstrániteľnú, ktorá však nebráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na primeranú zľavu.


5. Ak ide o chybu odstrániteľnú, ale kupujúci nemôže pre opätovne sa vyskytnutú chybu po oprave alebo pre väčší počet chýb, vec riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo z tohto dôvodu na odstúpenie od zmluvy.


6. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nezodpovedá za chyby tovaru, ktoré boli spôsobené kupujúcim pri nesprávnej inštalácii tovaru alebo nesprávnym skladovaním tovaru pred jeho použitím na určený účel resp. ak ho kupujúci použil na iný účel, ako je určený predávajúcim.


7. Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie v rámci zákonnej záruky, preukázať uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim dokladom o kúpe napríklad kópiou faktúry, dokladom o platbe, potvrdením doručovateľa o doručení tovaru. Pri uplatnení reklamácie kupujúci môže použiť formulár predávajúceho na uplatnenie reklamácie.


8. Predávajúci sa zaväzuje oprávnenú a podľa týchto obchodných podmienok lechmann.sk uplatnenú reklamáciu kupujúcim vybaviť bezodkladne, najneskôr však do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie.


9. Ak sa spotrebiteľ domnieva, že boli porušené jeho práva, alebo nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, má právo upozorniť na to predávajúceho so žiadosťou o nápravu, a ak sa spotrebiteľ domnieva, že predávajúci do 30 dní odo dňa doručenia upozornenia spotrebiteľa nevybavil jeho podnet kladne prípadne nereagoval vôbec, spotrebiteľ má právo využiť alternatívny spôsob riešenia sporov, pričom zoznam subjektov na tento účel je zverejnený na: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s


10. Návrh alternatívneho riešenia sporu spotrebiteľom sa podáva podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pričom formulár (vzor) ktorého, je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov spotrebiteľov (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom spotrebiteľ si môže vybrať ktorýkoľvek z uvedených subjektov. Elektronicky možno podanie podať na Slovenskú obchodnú inšpekciu na adresu elektronickej pošty: ars@soi.sk. Ktorýkoľvek subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť z dôvodov ustanovených v § 13 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.


11. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy Európskej komisie na riešenie sporov online ODR https://webgate.ec.europa.eu/odr, a to každý spotrebiteľ žijúci v Európskej únii na obchodníka so sídlom v Európskej únii.


VIII. Platobné podmienky

Za tovar objednaný na stránke www.lechmann.sk môže kupujúci zaplatiť kúpnu cenu týmto spôsobom:
a) dobierkou, teda za tovar spotrebiteľ zaplatí pri prevzatí tovaru poštovému doručovateľovi, kuriérovi alebo na pošte,
b) bezhotovostným prevodom vopred pred dodaním tovaru na základe predávajúcim vystavenej zálohovej faktúry obsahujúcej číslo bankového účtu predávajúceho, platobné symboly, sumu preddavku vrátane dane z pridanej hodnoty, opis tovaru, prípadne ďalšie údaje.


IX. Dodacie podmienky

1. Lehota na dodanie tovaru začína plynúť dňom keď predávajúci akceptuje objednávku kupujúceho podľa článku III týchto obchodných podmienok, a to
a) v prípade, že si kupujúci zvolí platbu vopred bezhotovostným prevodom za tovar, v tom prípade plynie lehota na dodanie tovaru odo dňa pripísania platby na účet predávajúceho, ak použil kupujúci správne symboly platby podľa zálohovej faktúry, ktorú vystavil predávajúci, teda po možnosti jednoznačného overenia správnosti platby, ktorú možno priradiť ku konkrétnej objednávke, b) v prípade, že predávajúci akceptoval návrh kupujúceho na dodanie tovaru na dobierku, v tom prípade plynie lehota na dodanie tovaru odo dňa odsúhlasenia tohto návrhu predávajúcim, že dodá kupujúcemu tovar na dobierku.


2. Objednávka bude podľa možností predávajúceho vybavená ním v lehote do 30 dní odo dňa uvedeného v odseku 1 tohto článku obchodných podmienok lechmann.sk.


X. Cena prepravy

1. Cena dopravy je závislá na cenách účtovaných predávajúcemu za uskutočnenú prepravu dopravcom. Uvedená cena dopravy zahŕňa aj balné. Predávajúci podľa v súčasnosti platnej a účinnej zasielateľskej zmluvy si uplatňuje voči kupujúcim cenu dopravy vrátane balného takto:
a) zásielka do 3 kg v sume 4,28 €,
b) zásielka do 5 kg v sume 4,90 €,
c) zásielka do 10 kg v sume 8,10 €,
d) zásielka do 20 kg v sume 16,20 €,
e) zásielka do 30 kg v sume 29,10 €,
f) zásielka do 50 kg v sume 40,00 €.
g) zásielka do 100 kg v sume 60,00 €


V prípade doručenia tovaru na dobierku si predávajúci uplatňuje voči kupujúcemu cenu dobierky takto:
a) do hodnoty 170 € v sume 1,20 €,
b) do hodnoty 340 € v sume 1,32 €,
c) do hodnoty 680 € v sume 1,56 €,
d) do hodnoty 1660 € v sume 3,60 €,
e) do hodnoty 3320 € v sume 21,90 €,
f) do hodnoty 6640 € v sume 39,84 €.2. V prípade zvýšenia cien zo strany dopravcu, predávajúci prv aktualizuje a zverejní na svojej webovej stránke www.lechmann.sk zmenené ceny dopravy a dobierky zmenou týchto obchodných podmienok, a až po tomto úkone si predávajúci bude uplatňovať novú cenu dopravy a dobierky voči kupujúcemu.


3. V prípade doručovania zásielok nad 100 kg bude cena dopravy vopred kupujúcemu navrhnutá. V prípade, že kupujúci ju akceptuje, tovar predávajúci doručí kupujúcemu.


XI. Ochrana osobných údajov

1. Predávajúci prehlasuje, že všetky poskytnuté osobné údaje, ktoré získal prostredníctvom svojej webovej stránky www.lechmann.sk použije iba na uskutočnenie plnenia zmluvy s kupujúcim vrátane realizácie platobného styku vzťahujúceho sa na predmet plnenia a jeho doručenia a nebudú zverejnené, či poskytnuté tretej osobe okrem orgánov verejnej moci pri výkone ich právomocí vyplývajúcich zo zákona a vrátane orgánov územnej samosprávy alebo orgánov štátnej správy pri overovaní pravdivosti poskytnutých osobných údajov, ak ide o doručovanie tovaru na dobierku.


2. Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky, a to v rozsahu:
a) akademický titul,
b) meno,
c) priezvisko,
d) adresa dodania,
e) telefónne číslo,
f) adresa elektronickej pošty,
g) podpis,
sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (od 25.05.2018 v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov), teda na základe súhlasu na zhromažďovanie a spracovanie uvedených osobných údajov, a to na dobu vedenia a uchovávania účtovnej dokumentácie predávajúceho podľa osobitných predpisov (najmä podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov), pričom kupujúci súhlasí, aby osobné údaje, ktoré poskytol predávajúcemu, boli v prípade zasielania tovaru na dobierku, ak to predávajúci uzná za vhodné, teda v prípade pochybnosti o ich pravdivosti, preverené na orgáne územnej samosprávy, teda najmä na obci, ktorá je označená v adrese dodania, príp. v príslušnom orgáne štátnej správy, teda najmä v evidencii obyvateľstva Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.


3. Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté kupujúcim predávajúcemu za účelom prieskumu záujmu o ponúkaný tovar predávajúceho v inom prevedení, najmä v inej farbe, použitého materiálu, príp. v iných rozmeroch, a to v rozsahu:
a) akademický titul,
b) meno,
c) priezvisko,
d) adresa dodania,
e) telefónne číslo,
f) adresa elektronickej pošty,
g) podpis,
sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (od 25.05.2018 v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov), teda na základe súhlasu na zhromažďovanie a spracovanie uvedených osobných údajov, a to: - v prípade realizácie plnenia uzatvorením kúpnej zmluvy na dobu vedenia a uchovávania účtovnej dokumentácie predávajúceho podľa osobitných predpisov (najmä podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov). - v prípade nerealizácie plnenia neuzatvorením kúpnej zmluvy na dobu troch rokov od poskytnutia týchto údajov alebo dňom doručenia písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním osobou, ktorej sa predmetné osobné údaje týkajú resp. jej zástupcom na základe plnomocenstva, zo zákona, či na základe rozhodnutia súdu.


PDF Dokument
Odstúpenie od zmluvy


  • Slovenčina
  • Angličtina